);

За проекта

ЗАЩО: В много селски райони на Европа има малко възможности за работа. Безработицата сред младежите е висока. Много млади хора, които са напуснали училище и са с ниска квалификация  срещат трудности при намирането на работа. Това се отнася особено за хората с увреждания и тези от етническите малцинства, които се сблъскват с редица дискриминационни трудности в образованието и с работодателите.

КАКВО: eNEET Rural ще се фокусира върху иновациите и технологиите в селскостопанския сектор, като приложи комплексен подход по отношение на младите хора, които не са включени в образователната система, не са заети или нямат изградени трудови навици (NEETs): ще се организират онлайн и обучения на място, младежки конкурс, обмен на персонал и ще се предложат менторски услуги

КАК:

 • Трансфер на три ефективни практики и иновативни решения за обучението на младите хора:
  • Методологията „NOBLE Ideas“ за целевата група с интерес към създаване на фирми
  • Приетият общ механизъм на „PHILOXENIA“ за привличане на хора, които отварят бизнеса си в селските райони
  • Методология на „JOBKIT“ за индивидуализиране на вътрешни и външни ресурси на хората и споделянето им в група с цел преодоляване на пречки
 • Включване на широк кръг от работодатели в проектните дейности: НПО, организации на гражданското общество и МСП;
 • Иновативна start-up подкрепа за млади предприемачи;
 • Нови подходи за консултации и подготовка;
 • Иновационен фокус върху пригодността за заетост;
 • Смесване на различни подходи за обучение;

ПОЛЗИ:

 • Младежите с диплома за средно образование ще получат обучение по предприемачество и насоки за създаване на собствен бизнес;
 • Младежите без диплома за средно образование ще бъдат включени в обучение в сферата на селското-стопанство, което да ги подготви за намиране на работа в сектора;
 • Земеделските стопанства/работодатели, които ще се включат като ментори и наставници на младежите ще могат да наемат обучения персонал;
 • Заинтересованите страни в областта на развитието на младежката заетост, включени в международна професионална мрежа, са поканени да участват в международни посещения и програми за обмен на персонала.

ЦЕЛИ:

 • Разработена обучителна платформа (eNEET Rural System)
 • Повече от 300 младежи, участвали в агро-технологични онлайн/офлайн обучения
 • 900 младежи, участвали в обучения за развитие на професионални умения
 • 18 младежи (представили се най-добре на обученията), включени в 3-5 дневни международни обмени
 • 30 младежи, участвали в 1-3 месечни стажански програми в земеделски стопанства
 • 6 менторски услуги за младежите, участвали в дългосрочни обмени
 • 20 заинтересовани страни, включени в международни учебни визити с цел да подобрят работата си и да повлияят на вземането на решения свързани с младежта
 • 45 младежи в процес на стартиране на собствен бизнес
 • 2000 потребители, информирани чрез социалните и специализираните медии, бюлетини, прессъобщения, интервюта и др.