);

eNEET Rural:

Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини

За проекта

ЗАЩО? В много селски райони на Европа има малко възможности за работа. Безработицата сред младежите е висока. Много млади хора, които са напуснали училище и са с ниска квалификация  срещат трудности при намирането на работа. Това се отнася особено за хората с увреждания и тези от етническите малцинства, които се сблъскват с редица дискриминационни трудности в образованието и с работодателите.

КАКВО? eNEET Rural ще се фокусира върху иновациите и технологиите в селскостопанския сектор като приложи комплексен подход по отношение на младите хора, които не са включени в образователната система, не са заети или нямат изградени трудови навици. Проектът ще повиши уменията на младежите на възраст 25-29 г., живеещи в малките населени места и ще стимулира тяхното предприемачество и успешна реализация на пазара на труда в селскостопанския сектор.

КЪДЕ: Географско покритие на проекта:

 • Териториално обхваща партньорските държави по проекта: България, Унгария, Италия, Румъния, Словения и Испания
 • На двустранна основа са включени партньорските държави като България-Гърция, Румъния-Латвия, Испания-Португалия, Унгария-Словакия, Словения-Хърватия и Италия-Малта.

eNEET Rural се ползва от безвъзмездна финансова помощ в размер на € 1,5 милиона от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (ЕИП и Норвежкия грант за младежка заетост) 

The EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment подкрепя транснационални проекти в размер на € 60 млн, които насърчават устойчивата и качествената младежка заетост в Европа.

Кой има полза от проекта?

 • Ниско квалифицирани младежи (NEETs)
 • Между 25 29 години
 • Не работят и не учат
 • Живеещи в малки населени места и изправени пред множество бариери при навлизането на пазара на труд

Специално внимание се обръща на 2 подгрупи младежи:

 1) Тези с диплома за средно образование ще получат обучение по предприемачество и насоки за създаване на собствена компания

2) Тези без диплома за средно образование ще бъдат включени в обучение в сферата на селското-стопанство, което да ги подготви за намиране на работа в сектора

 • Министерство на труда
 • Семейства
 • Социални служби
 • Регионални центрове по заетостта
 • Правителствени организации, отговорни за изготвянето на съответната политика
 • Асоциации за подкрепа на труда и безработицата
 • Други младежки организации и мрежи
 • Широката общественост

 

ПАРТНЬОРИ

Проектът се изпълнява от:
Технологичен парк - Център за подкрепа на бизнеса, инкубатор и регионален център за технологично развитие (STP) –

Технологичен парк - Център за подкрепа на бизнеса, инкубатор и регионален център за технологично развитие (STP) –

Словения | www.stp.si

Консорциум Oltrepo Mantovano (COM)

Консорциум Oltrepo Mantovano (COM)

Италия | www.oltrepomantovano.eu

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)

България | www.ubbsla.org

Консултантска фирма Fruto Consulting Ltd (FRUTO)

Консултантска фирма Fruto Consulting Ltd (FRUTO)

Унгария | www.fruto.eu

Център за развитие на структурните фондове в Румъния (CPDIS)

Център за развитие на структурните фондове в Румъния (CPDIS)

Румъния | www.cpdis.ro

Асоциация за изследване на бизнеса и Национален технологичен център за хранително-вкусовата промишленост, Екстремадура (CTAEX)

Асоциация за изследване на бизнеса и Национален технологичен център за хранително-вкусовата промишленост, Екстремадура (CTAEX)

Испания | www.ctaex.es

Inclusion AS (INCLUSION)

Inclusion AS (INCLUSION)

Норвегия | www.inclusion.no