);

Партньори

eNEET Rural включва партньори от страни като България, Унгария, Италия, Румъния, Словения и Испания с висок процент на безработица. Те представляват мрежа  от организации в подкрепа на безработни млади хора, в т.ч. младежки НПО, образователни и обучителни центрове, сдружения на общини, агенции за регионално развитие и бизнес инкубатори с фокус върху земеделието.

Освен страните, в които работят партньорите, консорциумът ще насърчава двустранни партньорски действия между България-Гърция (UBBSLA), Румъния-Латвия (CPDIS), Испания-Португалия (CTAEX), Унгария-Словакия (Innoreg), Словения-Хърватия (STP) и Италия-Малта (COM), за да се разпространи възможно най-широко ноу-хау и резултатите от проекта eNEET Rural.

 

Консорциумът ще бъде подкрепен и ръководен от Inclusion, експертен партньор от Норвегия, който ще сподели иновативни практики за развитие и заетост на младежите от своя страна.

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ:

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)

http://www.ubbsla.org/en/

АБЧО е независима неправителствена, доброволна, самоуправляваща се и нестопанска асоциация, създадена като юридическо лице през 1992 г. Сдружението обединява интересите на всички общини членки и насърчават силното и ефективно местно самоуправление и активното гражданско участие на територията  на Черноморския регион в България.

АБЧО координира дейността на своите общини-членки в сферата на местното самоуправление, енергийната ефективност, туризма, културата, транспорта, околната среда и устойчивото развитие.

От създаването си до сега сдружението е разработило, координира и управлява повече от 50 проекта, финансирани по програми на ЕС, национални или регионални донори. АБЧО е изградила голяма международна мрежа с публични и публично-частни организации в почти всички страни от ЕС. Сдружението е изпълнило множество проекти, финансирани по Програма Хоризонт 2020, 7-ма Рамкова Програма, INTERREG IVC, INTERREG Dunabe, Югоизточна Европа, EASME, Еразъм +, Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн“ и национални Оперативни Програми.

АБЧО е водещият партньор по проект eNEET Rural, отговорен за изпълнението на дейностите по проекта в България. 

 

Технологичен парк – Център за подкрепа на бизнеса, инкубатор и регионален център за технологично развитие (STP)  

 https://www.stp.si/

STP е първият словенски технологичен парк, основан през 1994 г. като организация с нестопанска цел за подпомагане на бизнеса. Основният обхват на дейностите е насочен към осигуряване на цялостна подкрепа за младите МСП в региона Podravje на различни етапи от техния жизнен цикъл – от изграждане на бизнеса до растеж, развитие, интернационализация, дейности по преструктуриране, и т.н.

STP действа основно в две области: 1. Център за подкрепа на бизнеса (национално сертифициран бизнес инкубатор) за развитие на динамични, иновативни бизнес идеи на микро и малки предприятия; 2.Регионален център за технологично развитие (RCTR), осъществяващ технологична и иновативна изследователска и развойна дейност с различни целеви групи и теми.

STP е и дъщерна компания на Агенция за регионално развитие на Марибор. Тяхната работа непрекъснато се поддържа чрез институционална екосистема Quadraple helix. Представляващ фокусна точка между бизнеса и академичния сектор, STP има достъп до широка целева група от студенти, изследователи и преподаватели от университетска среда в региона, от една страна, и достъпа до широка целева група от МСП и зрели предприятия в региона. Една от важните задачи на организацията е и образователната ориентация / подкрепа, където изпълняват собствени и съвместни менторски и подкрепящи програми.

Проектът eNEET Rural се основава на две добри практики на STP от изпълнените проекти NOBLE Ideas (SEE) и PHILOXENIA (MED).

STP е партньор по проект eNEET Rural, отговорен за изпълнението на дейностите по проекта в Словения.

Консорциум Oltrepo Mantovano (COM)

https://www.oltrepomantovano.eu/

COM е публичен орган, създаден през 1989 г. и обединява на 23 общини с общо население около 118 000 жители. Тя действа като Агенция за местно развитие, координира и стимулира инициативи за насърчаване на развитието и обновяването на района (селски район в северната част на Италия).

COM работи на иновативно и многостепенно ниво. Основната му цел е да подпомага продуктивното, професионалното и териториалното развитие на района, на съществуващите фирми и нови предприемачески инициативи, също и в областта на иновациите.

Неотдавнашният им опит с проекти за млади хора и жени дава нови идеи за преразглеждане на младежката политика в тази област и стартира инициативи за възстановяване на изоставените градски пространства за стартиране на бизнес.

През 2014-2016 г. младежите от Мантова чрез проекта SHALOM, финансиран от Eразъм +, посетиха някои стартиращи фирми в Израел, технологични центрове за сътрудничество и се срещнаха с общински администрации, разположени в няколко части на страната, които представиха техниките, използвани за намаляване на младежката заетост. Резултатите бяха приети от държавни институции и компании на местно и национално ниво.

Опитът, придобит от тези проекти, дава правилния стимул да се започне с предаване на наученото и мултиплициране на европейско ниво.

 

COM е партньор по проект eNEET Rural, отговорен за изпълнението на дейностите по проекта в Италия

 

Консултантска фирма Fruto Consulting Ltd (FRUTO)  

www.fruto.eu

FRUTO е 100% собственост на унгарска компания, основана през 2003 г. като FRUTO Unlimited, която по-късно е разделена на FRUTO Ltd (консултантска фирма) и ENNODUS Nonprofit (нестопанска организация)

Тя е специализирана в иновационния мениджмънт и научноизследователска и развойна дейност в областта на енергетиката и строителството, разработването на софтуер и научната комуникация. За да стимулират бизнес успеха на интегрираните технологични решения, разработени с техния принос, FRUTO също така предоставят консултации, генериране и валидиране на концепции, патенти, пазарни проучвания, бизнес планиране, анализ на конкурентите и други. Като част от национални и международни финансирани проекти, тяхното портфолио включва цялостни услуги по управление на проекти. Освен това те помагат на клиентите да развият професионална кампания за комуникация и разпространение на постигнатите резултати и пускане на пазара на своите продукти.

Квалифицираните професионалисти на FRUTO са добре обучени и имат опит в иновациите и научноизследователската и развойна дейност (чрез проекти основно финансирани попрограми FP5-FP7, Хоризонт 2020, EUREKA, EUROSTARS и Структурни фондове) и промишлени проекти.

Специфичната им цел е:

а) насърчаване на процеса на техническо развитие на нови продукти и услуги в областта на социалните иновации

б) насърчаване на успешното навлизане на пазара на социални иновативни решения и технологии

в) подпомагане на достъпа до възможности за финансиране на социални иновативни идеи

г) допринасяне за изпълнението на стратегиите за научни изследвания и развитие на Европейския съюз

д) подобряване на резултатите от иновациите на НПО и малките и средните предприятия в Европейския съюз, като се обърне специално внимание на информационните и комуникационните технологии, технологиите за възобновяема енергия и технологиите за устойчиво развитие.

е) предоставяне на трансфер на знания към програмите на ЕС

ж) насърчаване на създаването на вътрешна и външна партньорска мрежа за социални иновации и изследвания и развитие.

FRUTO е партньор по проект eNEET Rural, отговорен за изпълнението на проектните дейности в Унгария.

Център за развитие на структурните фондове в Румъния (CPDIS)

www.cpdis.ro

CPDIS е организация с нестопанска цел, основана през 2012 г. с цел насърчаване на разбирането и сътрудничеството между хората. Организацията подпомага инициативи по отношение на солидарността и културно-образователната сфера, позволява обмена на идеи между различните култури, благоприятства за облекчаване на икономическите дисбаланси и насърчава създаването на истинска култура на универсалност и мир. Дейността на организацията е насочена към младите хора с цел указване на помощ в създаването и осъществяването на собствени малки обществени проекти. Членовете на CPDIS са участвали в много младежки проекти на местно, национално и международно ниво, реализирали са  младежки обмени и младежки обучения. Екипът на организацията работи в посока:

– Създаване на мрежа за образователни дейности за младежи

– Насърчаване на младите хора в предприемачеството

– Споделяне на опит чрез образователни материали

Много от международни събития на организацията се провеждат в селските райони, където се включват маргинализирани младежи като безработни млади хора от географски изолирани райони и млади хора с труден социален произход (сираци, от разбити семейства, с имигрантски произход и т.н.).

CPDIS е партньор по проект eNEET Rural, отговорен за изпълнението на дейностите по проекта в Румъния.

Асоциация за изследване на бизнеса и Национален технологичен център за хранително-вкусовата промишленост, Екстремадура (CTAEX)   http://www.ctaex.com/en

CTAEX е частен център за НИРД с нестопанска цел, разположен в района на Естремадура, югозападно от Испания. Центърът е създаден като сдружение на МСП, големи компании и кооперации от агро-хранителния сектор. Сред тях, най-важната е преработвателна индустрия на домати в Испания (http://www.ctaex.com/en/ctaex/empresas-asociadas). Този факт прави CTAEX ключова заинтересована страна за преработката на домати в региона.

Дейността на CTAEX започва през 2001 г., но Центърът работи като звено за научноизследователска и развойна дейност на мултинационалната компания Nestlé от 1979 г. като специализирано звено за преработка на домати и по-късно е преобразувано.

По този начин повечето от изследователите, участвали в този проект, преди това са работили в научно изследователския отдел на Nestlé в областта на преработката на домати.

CTAEX е сертифициран като Технологичен център и Служба за трансфер на технологии и има богат опит в разработването на проекти за научноизследователска и развойна дейност на национално ниво и е обявен за център с обществено значение от испанската администрация през 2011 г. CTAEX продължава да работи днес с цел подобряване на конкурентоспособността на европейския агро-хранителен сектор.

CTAEX е партньор по проект eNEET Rural, отговорен за изпълнението на дейностите по проекта в Испания.

Inclusion AS (Inclusion)

www.inclusion.no

Inclusion AS е организация, създадена с цел предлагане на стартиращи програми и професионално обучение на хора с проблеми, които се борят да получат работа и се сблъскват с различни предизвикателства. Разработват и осигуряват стартиращи програми за обучение, основани на онлайн обучение, традиционни курсове в класна стая или методология на смесено обучение. Inclusion AS е водещ доставчик в Норвегия на програми за обучение на мигранти в големите градове като Осло и Берген, както и провеждане на курсове за предприемачи на норвежки, английски, испански и полски език.

През 2015 г. Inclusion AS ръзработват пилотен проект, наречен Startup Forum, финансиран от окръг Akershus и община Asker, включващ разработване и тестване на онлайн курс, насочен към стартиращи фирми с чуждо образование, живеещи в Осло и Akershus. Голяма част от проекта е насочен към тестване на  подкрепа, свързана с електронното менторство. Пилотната програма получава добра обратна връзка от потребителите. Понастоящем на националния пазар е налична пълната версия на Startup Forum, която се продава на няколко големи организации, обслужващи предприемачи с чуждестранен произход, живеещи в Норвегия.

Inclusion AS е активен партньор в две програми за менторство, насочени към имигрантите:

  • Jobbmentor – програма за наставничество за предприятия в общините Volda и Ørsta, разположени на норвежкия западен бряг. Програмата е предназначена за хора, назначаващи бежанци, които учат език по време на работа.
  • Gründersjansen – насочена към хора с имигрантски произход, живеещи в община Asker, които са мотивирани да започнат собствен бизнес.

Inclusion AS  е експертен партньор по проект eNEET Rural, отговорен за споделянето на добри практики при разработването и порвеждането на онлайн курсове, е-наставничество и други форми за помощ за младежите